BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Majątek

Majątek Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie danych zawartych w bilansie za 2015 r.

  

AKTYWA

Wartość netto w tys. zł na koniec roku

A. AKTYWA TRWAŁE

3778

I.  Wartości niematerialne i prawne

651

II.Rzeczowe aktywa trwałe

3127

  1. Środki trwałe

3127

   1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1488

   1.4. Środki transportu

889

   1.5. Inne środki trwałe

749

  2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

-

B. AKTYWA OBROTOWE

2342

II. Należności krótkoterminowe

2190

III. Środki pieniężne

152

SUMA AKTYWÓW

6121

Metryka strony

Data publikacji 22.08.2007
Data modyfikacji 10.05.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator
Autor: