BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Tryb działania

Sposób załatwiania spraw kierowanych do Urzędu Transportu Kolejowego regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 267, z późn. zm.). Opisane w nim procedury i zasady postępowania tworzą ogólne ramy, według których sprawy są rozpatrywane i załatwiane przez organy administracji.

Tryb postępowania w sprawach, które należą do kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego, opisany jest w szczególności w ustawach:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Powyższe akty prawne normują procedury związanych z ubieganiem się m. in. o:

  • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,
  • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego,
  • świadectwa bezpieczeństwa,
  • licencje na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych.

Metryka strony

Data publikacji 22.08.2007
Data modyfikacji 10.05.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator
Autor: